چرا دبیران از آموزش معلم محور استفاده می کنند؟

چرا دبیران از آموزش معلم محور استفاده می کنند؟

در آموزش مستقیم مدیریت کلاسی معلم کاملا اثربخش و میزان رفتارهای مخرب دانش آموزان بسیار پایین است. تاکید معلم بر آموزش موضوعات درسی است و از وقت آموزشی موجود برای سهولت بخشیدن به فعالیت های یادگیری دانش آموزان به طور کامل استفاده می نماید. یکی از هدف های عمده آموزش مستقیم به حداکثر رسانیدن زمان یادگیری است.

چرا دبیران از آموزش دانش آموز محور باید بهره مند گردند؟

چرا دبیران از آموزش دانش آموز محور باید بهره مند گردند؟

دانش آموز در یادگیری مشارکت دارد . معلم به عنوان مشارکت کننده در طراحی بستر یادگیری قدرتمند فراهم آوردن ارتباطات هم به دانش آموزان کمک می کند تا از طریق ارتباطات با سایر دانش آموزان بهتر بیاموزند و هم به توسعه ویژگی های اجتماعی و فردی دانش آموزان کمک شایانی می کند. استفاده از تکنولوژی در تسهیل فرایند ارتباطات و تشکیل گروه های آموزشی بسیار کارساز است.

دبیران و کیفیت بخشی آموزش

دبیران و کیفیت بخشی آموزش

تعریف کیفیت ؟ کیفیت(Quality )عبارتست از دست یابی به استانداردهای از پیش تعیین شده و پاسخ دادن به نیازهاو انتظارات افراد . کیفیت در آموزش و پرورش و مدارس به تغییر و یا تغییراتی گفته می شود که در رفتارهای دانش آموزان بروز می کند.و به بهبود نظام آموزشی در تمامی حوزه ها منجر می گردد. تنها معیار معتبر کیفیت ، تغییر رفتار مطلوب دانش آموزان است. کیفیت در همه ابعادرفتاری دانش آموزان ظاهر می شود یعنی از نوعی جامعیت و کلیت برخوردار است.

آموزش و یادگیری فعال

آموزش و یادگیری فعال

معلم برای يک تدريس فعال بايد طراحی آموزشی خوبی را تنظيــم کند.
ازروشهای اکتشافی وفعال برای تدريس بهره گيرد و به استعداد وعلايق شاگردان توجه داشته باشد. يادگيری اکتشافی يک نوع يادگيری است که ازطريق مشارکت فعال معلم ودانش آموزان صورت گيرد که يـــک نوع روش تدريس ياددهی_يادگيری فعــال می باشد.

کلام بزرگان